ubezpieczenia rolne

Możecie Państwo sami obliczyć przybliżony koszt ubezpieczenia swojego domu/mieszkania korzystając z naszego kalkulatora

Ubezpieczenia rolne

Podstawowe ubezpieczenia rolne to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i  obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Warto jednak zapoznać się także z innymi ubezpieczeniami pozwalającymi zminimalizować ryzyka związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

OC rolników


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika ma za zadanie zrekompensować szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są wszyscy rolnicy, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego zdefiniowanego jako obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia oc rolników reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


Ubezpieczenie budynków rolniczych


Każdy rolnik ma  obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Budynkiem wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego określamy obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu,
powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków nie obejmuje stałych elementów i ruchomości, które możemy dodatkowo ubezpieczyć wykupując dobrowolne ubezpieczenie mienia.

Szczegółowe zasady zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia budynków rolniczych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie zwierząt


Ubezpieczeniem zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności mogą być objęte zwierzęta użytkowe i zarodowe  zdrowe, bez wad wrodzonych lub nabytych.

Mogą to być:

 • konie,
 • bydło,
 • trzoda chlewna,
 • owce,
 • kozy.


Zakłady ubezpieczeń proponują przyjęcie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

 • padnięcia zwierzęcia w wyniku choroby lub wypadku (wariant ograniczony),
 • uboju z konieczności z powodu choroby lub wypadku,
 • uboju, który nastąpił wskutek powikłań związanych z ciążą lub porodem.


W odniesieniu do zwierząt hodowlanych wartość zwierząt ustala się indywidualnie dla każdego zwierzęcia, na podstawie dokumentów zawierających jego ocenę wartości hodowlanej.

Istnieją też inne możliwości rozszerzenia zakresu, w drodze indywidualnych ustaleń zależnie od sposobu wykorzystywania zwierząt w gospodarstwie.


Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym


Ubezpieczeniem tym można objąć np.ruchomości domowe, narzędzia, ziemiopłody, materiały i zapasy, inwentarz żywy oraz zwierzęta domowe.

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody będące następstwem: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, gradu, zapadania się i osuwania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, śniegu, dymu i sadzy, zalania, trzęsienia ziemi oraz powodzi.
Do zakresu można też włączyć szkody będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia i poza nim oraz dewastacji.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego (agro-casco)


Ubezpieczeniem mogą być objęte maszyny rolnicze:

 1. wolnobieżne – napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego,
 2. inne niż wolnobieżne – wyposażone we własne źródło zasilania lub zasilane w energię ze źródeł obcych,
 3. wykonujące pracę na skutek ich ciągnięcia bądź pchania przez ciągnik rolniczy lub maszynę wyposażoną we własne źródło zasilania.


Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być szkody powstałe w maszynie rolniczej oraz wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie maszyny, jej części lub wyposażenia dodatkowego wskutek:

 1. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, powodzi, podtopienia, huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku drzew, słupów, masztów,
 2. przepięcia,
 3. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia maszyny rolniczej z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz maszyny,
 4. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz maszyny rolniczej,
 5. dewastacji,
 6. kradzieży z włamaniem maszyny rolniczej, jej części lub wyposażenia dodatkowego
 7. rozboju. 

 
 
 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia domu/mieszkania

Ubezpieczenia rolnicze